KIỂM TRA SAI LỆCH DỮ LIỆU TRONG BẢNG DỮ LIỆU LỚN CỦA EXCEL

0
SO SÁNH dử liệu 2 bảng TRONG EXCEL:

SO SÁNH 2 Ô TRONG EXCEL:

Có 2 cách khác nhau để so sánh chuỗi trong Excel tuỳ vào việc bạn muốn tìm kiếm không phân biệt hay phân biệt chữ viết hoa, viết thường.

CÔNG THỨC SO SÁNH 2 Ô KHÔNG PHÂN BIỆT CHỮ VIẾT HOA, VIẾT THƯỜNG

Để so sánh 2 ô trong Excel không quan tâm đến chữ hoa, chữ thường, bạn dùng công thức như sau: =A1=B1     A1, B1 là ô mà bạn đang so sánh. Kết quả của công thức là TRUE hoặc FALSE. Nếu bạn muốn kết quả thể hiện sự giống hoặc khác nhau là những cụm từ của riêng bạn, thêm cụm đó vào công thức hàm IF như sau: =IF(A1=B1, “Equal”, “Not equal”) Như bạn thấy trong hình dưới đây, công thức có thể so sánh chuỗi chữ, ngày và số.

CÔNG THỨC SO SÁNH 2 Ô PHÂN BIỆT CHỮ VIẾT HOA, VIẾT THƯỜNG

Với một số trường hợp, yêu cầu không chỉ so sánh chữ trong 2 mà còn so sánh chữ hoa, chữ thường, thì việc so sánh có thể dùng hàm EXACT trong Excel. EXACT (chuỗi văn bản 1, chuỗi văn bản 2) Nếu chuỗi văn bản 1 và chuỗi văn bản 2 ở trong 2 ô mà bạn cần so sánh, giả sử ô A2 và B2 thì công thức như sau: =EXACT(A2, B2) Kết quả, bạn sẽ nhận được TRUE nếu chuỗi chữ khớp nhau hoàn toàn cả về mặt chữ hoa, chữ thường còn không sẽ là FALSE. Nếu bạn muốn hàm EXACT cho ra kết quả khác TRUE hoặc FALSE thì dùng công thức IF và đánh cụm từ mà bạn muốn nếu kết quả đúng và sai: =IF(EXACT(A2 ,B2), “Exactly equal”, “Not equal”) Hình dưới miêu tả kết quả trong trường hợp so sánh phân biệt chữ hoa, chữ thường:
Xem thêm: khóa học excel kế toán

SO SÁNH NHIỀU Ô TRONG EXCEL:

Để so sánh nhiều hơn 2 ô trong 1 hàng, dùng công thức như ví dụ trên và kết hợp thêm AND. Chi tiết như sau:

CÔNG THỨC SO SÁNH NHIỀU Ô KHÔNG PHÂN BIỆT CHỮ HOA, CHỮ THƯỜNG

Tuỳ vào cách bạn muốn thể hiện kết quả như thế nào, dùng 1 trong số những công thức sau: =AND(A2=B2, A2=C2) Hoặc =IF(AND(A2=B2, A2=C2), “Equal”, “Not equal”) Công thức AND trả về TRUE nếu tất cả các ô chứa giá trị giống nhau, FALSE nếu 1 ô chứa giá trị khác. Công thức IF giúp bạn viết kết quả bằng từ của riêng bạn, trong ví dụ này là “Equal” và “Not equal”. Trong hình dưới, công thức đúng với mọi kiểu dữ liệu – chữ, số, ngày.

CÔNG THỨC SO SÁNH NHIỀU Ô PHÂN BIỆT CHỮ HOA, CHỮ THƯỜNG

Để so sánh nhiều chuỗi xem chúng có giống nhau hoàn toàn không, dùng 1 trong số các công thức sau: =AND(EXACT(A2,B2), EXACT(A2, C2)) Hoặc =IF(AND(EXACT(A2,B2), EXACT(A2, C2)),”Exactly equal”, “Not equal”) Cũng giống ví dụ trước, công thức đầu tiên cho ra giá trị TRUE – FALSE, công thức thứ 2 cho ra kết quả mà bạn đặt tên riêng.
Khóa học lập trình VBA trong excel

SO SÁNH DÃY Ô VỚI 1 Ô MẪU 

Những ví dụ dưới sẽ hướng dẫn bạn cách xác định các ô trong 1 dãy có chứa đoạn văn bản giống như đoạn văn bản trong ô mẫu.

CÔNG THỨC SO SÁNH CÁC Ô VỚI ĐOẠN VĂN BẢN MẪU KHÔNG PHÂN BIỆT CHỮ HOA, CHỮ THƯỜNG

Nếu chữ hoa hay chữ thường không quan trọng, bạn có thể dùng công thức sau để so sánh các ô với mẫu: ROWS(dãy ô)*COLUMNS(dãy ô)=COUNTIF(dãy ô, ô mẫu) Trong kiểm tra logic của hàm IF, bạn so sánh 2 số:
  • Số ô có trong 1 khoảng cụ thể (số hàng nhân với số cột)
  • Số ô có chứa giá trị giống như giá trị trong ô mẫu (kết quả được trả bởi hàng COUNTIF)
Giả sử đoạn văn bản mẫu có ô C2 và chuỗi để so sánh ở các ô ở khoảng A2:B6, công thức sẽ như sau: =ROWS(A2:B6)*COLUMNS(A2:B6)=COUNTIF(A2:B6,C2) Để kết quả hiển thị thân thiện với người dùng hơn, ví dụ như “All match” hoặc “Not all match” thay vì TRUE và FALSE, dùng hàm IF như chúng ta đã làm ở các ví dụ trước. =IF(ROWS(A2:B6)*COLUMNS(A2:B6)=COUNTIF(A2:B6,C2),”All match”, “Not all match”) Như đã thấy ở hình trên, công thức đúng với chuỗi văn bản, ngày và số.

CÔNG THỨC SO SÁNH CÁC Ô VỚI ĐOẠN VĂN BẢN MẪU PHÂN BIỆT CHỮ HOA, CHỮ THƯỜNG

Nếu chữ hoa, chữ thường quan trọng, bạn có thể sử dụng công thức Mảng sau để so sánh các ô với mẫu: IF(ROWS(dãy ô)*COLUMNS(dãy ô)=SUM(–EXACT(ô mẫu, dãy ô)), “từ_kết_quả_nếu _trùng”, ” từ_kết_quả_nếu _không_trùng “) Với khoảng ô từ A2:B6 mà đoạn văn bản mẫu trong ô C2, công thức sẽ thành như sau: =IF(ROWS(A2:B6)*COLUMNS(A2:B6)=SUM(–EXACT(C2, A2:B6)), “All match”, “Not all match”) Không giống các công thức thông thường, công thức Mảng được thực hiện bằng cách nhấn cụm Ctrl + Shift + Enter. Nếu nhấn đúng, Excel sẽ để công thức Mảng trong dấu ngoặc móc như trong hình:

SO SÁNH 2 Ô THEO ĐỘ DÀI CHUỖI:

Đôi khi bạn cần kiểm tra xem độ dài chuỗi chữ trong mỗi hàng có bằng nhau không. Công thức cho yêu cầu này rất đơn giản. Đầu tiên, bạn lấy độ dài chuỗi chữ trong 2 ô bằng cách dùng hàm LEN, sau đó so sánh các con số. Giả sử đoạn chữ cần so sánh ở ô A2 và B2, bạn có thể dùng 1 trong số các công thức sau: =LEN(A2)=LEN(B2) Hoặc =IF(LEN(A2)=LEN(B2), “Equal”, “Not equal”) Như bạn đã biết, công thức thứ 1 trả kết quả là TRUE/FALSE, còn công thức thứ 2 là từ kết quả của riêng bạn. Với hình trên, công thức đúng với đoạn văn bản, số. Mẹo nhỏ: Nếu 2 đoạn văn bản dường như giống nhau lại cho ra độ dài khác nhau, thì vấn đề có thể là do dấu cách ở trước hoặc sau ở 1 hoặc cả 2 ô. Trong trường hợp này, loại bỏ dấu cách thừa bằng cách sử dụng hàm TRIM.

SO SÁNH 2 Ô BẰNG SỐ LẦN XUẤT HIỆN CỦA 1 KÝ TỰ CỤ THỂ:

Đây là ví dụ cuối cùng trong bài hướng dẫn này, thể hiện cách làm cho 1 công việc cụ thể. Giả sử bạn có 2 cột chuỗi chữ có chứa 1 ký tự quan trọng. Mục tiêu của bạn là kiểm tra xem trong 2 cột ở mỗi hàng, số lần xuất hiện của ký tự đó có bằng nhau hay không. Để hiểu rõ hơn, bạn hãy xem ví dụ sau. Bạn có 2 danh sách giao hàng (cột B) và nhận hàng (cột C). Mỗi hàng chứa các danh sách đơn hàng cho 1 mặt hàng cụ thể, mặt hàng được phân biệt bằng mã riêng và mã được liệt kê ở cột A (xem hình bên dưới). Bạn muốn chắc chắn rằng trong mỗi hàng, có chứa số lượng hàng giao và hàng nhận bằng nhau, với mã cụ thể. Để giải quyết vấn đề này, viết công thức với logic như sau.
  • Đầu tiên, thay thế mã phân biệt thành không dùng hàm SUBSTITUTE:
SUBSTITUTE(A1, ký_hiệu_để_đếm,””)
  • Sau đó, đếm xem bao nhiêu lần mã phân biệt xuất hiện trong mỗi ô. Cách làm: lấy độ dài chuỗi khi loại bỏ mã phân biệt, trừ mã khỏi tổng độ dài chuỗi. Phần này nên được viết riêng cho ô 1 và ô 2, ví dụ như:
LEN(cell 1) – LEN(SUBSTITUTE(cell 1, character_to_count, “”))LEN(cell 2) – LEN(SUBSTITUTE(cell 2, character_to_count, “”))
  • Cuối cùng, so sánh 2 con số trên bằng cách đặt dấu bằng giữa 2 phần trên
LEN(cell 1) – LEN(SUBSTITUTE(cell 1, character_to_count, “”))= LEN(cell 2) – LEN(SUBSTITUTE(cell 2, character_to_count, “”)) Trong ví dụ của chúng ta, mã phân biệt ở ô A2, và chuỗi chữ để so sánh ở ô B2 và C2. Thể nên công thức sẽ là: =LEN(B2)-LEN(SUBSTITUTE(B2,$A2,””))=LEN(C2)-LEN(SUBSTITUTE(C2,$A2,””)) Công thức trả TRUE nếu ô B2 và C2 chứa số lần xuất hiện của ký tự trong ô A2 bằng nhau, nếu không thì FALSE. Đổi thành kết quả có ích hơn với người dùng, bạn dùng hàm IF: =IF(LEN(B2)-LEN(SUBSTITUTE(B2, $A2,””))=LEN(C2)-LEN(SUBSTITUTE(C2, $A2,””)), “Equal”, “Not equal”) Như bạn đã thấy, công thức hoàn toàn phù hợp ngay cả khi có những trường hợp sau:
  • Ký tự được đếm (mã phân biệt) xuất hiện ở bất kì đâu trong chuỗi văn bản.
  • Chuỗi văn bản chứa số lượng ký tự khác nhau, dấu câu khác nhau như “;”, “,” hoặc dấu cách

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây