Thủ thuật - mẹo vặt

Điều khiển đèn led và loa bằng module VoiceRecognitionV3 trong arduino

Hướng Dẫn Sử Dụng Module VoiceRecognitionV3 để Điều Khiển Thiết Bị bằng Giọng Nói Thông Qua Arduino và Module Thẻ Nhớ

 

Giới Thiệu VoiceRecognitionV3 và arduino

Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng module VoiceRecognitionV3 để điều khiển bật/tắt thiết bị bằng giọng nói, cùng với việc sử dụng module thẻ nhớ để phát âm thanh thông qua Arduino. Chúng ta sẽ sử dụng một LED và một loa để minh họa việc điều khiển thiết bị và phát âm thanh.

Các Thành Phần Cần Thiết đẻ lạp trình điều khiển giọng nói trogn arduino

 • Arduino Uno hoặc tương đương.
 • Module VoiceRecognitionV3.
 • Module thẻ nhớ (SD card).
 • LED và điện trở phù hợp.
 • Loa và module khuếch đại âm thanh (TMRpcm).
 • Thẻ nhớ SD với file âm thanh “haiteo.wav”.
 • Dây nối và breadboard.

Kết Nối Phần Cứng

 1. Cách cắm dây cho VoiceRecognitionV3 Module trên arduino:
  • Kết nối chân RX của module với chân 2 của Arduino.
  • Kết nối chân TX của module với chân 3 của Arduino.
  • Kết nối chân VCC và GND của module với chân 5V và GND (chân âm) của Arduino.

 

 1. Cách cắm dây cho Module thẻ nhớ trên arduino:
  • Kết nối chân CS của module với chân 10 của Arduino.
  • Kết nối chân SCK với chân 13 của Arduino.
  • Kết nối chân MOSI với chân 11 của Arduino.
  • Kết nối chân MISO với chân 12 của Arduino.
  • Kết nối chân VCC và GND của module với chân 5V và GND của Arduino.

 

 1. Cách cắm dây cho LED trên arduino:
  • Kết nối cực dương của LED với chân 6 của Arduino thông qua một điện trở.
  • Kết nối cực âm của LED với chân GND.

 

 1. Cách cắm dây cho Loa trên arduino:
  • Kết nối loa với chân 9 của Arduino (chân của TMRpcm).
  • Chân còn lại cắm vào chân âm trên bo ardunio

 

Cài Đặt Phần Mềm

Để viết code cho module này ta cần khai báo các giọng nói để khiển cho module trước
dưới đây là code khai báo

/**
******************************************************************************
* @file vr_sample_train.ino
* @author JiapengLi
* @brief This file provides a demostration on
* how to train VoiceRecognitionModule to record your voice
******************************************************************************
* @note:
* Use serial command to control VoiceRecognitionModule. ‘
* All commands are case insensitive. Default serial baud rate 115200.
*
* COMMAND FORMAT EXAMPLE Comment
*
* train train (r0) (r1)… train 0 2 45 Train records
* load load (r0) (r1) … load 0 51 2 3 Load records
* clear clear clear remove all records in Recognizer
* record record / record (r0) (r1)… record / record 0 79 Check record train status
* vr vr vr Check recognizer status
* getsig getsig (r) getsig 0 Get signature of record (r)
* sigtrain sigtrain (r) (sig) sigtrain 0 ZERO Train one record(r) with signature(sig)
* settings settings settings Check current system settings
******************************************************************************
* @section HISTORY
*
* 2013/06/13 Initial version.
*/
#include <SoftwareSerial.h>
#include “VoiceRecognitionV3.h”

/**
* Connection
* Arduino VoiceRecognitionModule
* 2 ——-> TX
* 3 ——-> RX
*/
VR myVR(2,3); // 2:RX 3:TX, you can choose your favourite pins.

/***************************************************************************/
/** declare print functions */
void printSeperator();
void printSignature(uint8_t *buf, int len);
void printVR(uint8_t *buf);
void printLoad(uint8_t *buf, uint8_t len);
void printTrain(uint8_t *buf, uint8_t len);
void printCheckRecognizer(uint8_t *buf);
void printUserGroup(uint8_t *buf, int len);
void printCheckRecord(uint8_t *buf, int num);
void printCheckRecordAll(uint8_t *buf, int num);
void printSigTrain(uint8_t *buf, uint8_t len);
void printSystemSettings(uint8_t *buf, int len);
void printHelp(void);

/***************************************************************************/
// command analyze part
#define CMD_BUF_LEN 64+1
#define CMD_NUM 10
typedef int (*cmd_function_t)(int, int);
uint8_t cmd[CMD_BUF_LEN];
uint8_t cmd_cnt;
uint8_t *paraAddr;
int receiveCMD();
int checkCMD(int len);
int checkParaNum(int len);
int findPara(int len, int paraNum, uint8_t **addr);
int compareCMD(uint8_t *para1 , uint8_t *para2, int len);

int cmdTrain(int len, int paraNum);
int cmdLoad(int len, int paraNum);
int cmdTest(int len, int paraNum);
int cmdVR(int len, int paraNum);
int cmdClear(int len, int paraNum);
int cmdRecord(int len, int paraNum);
int cmdSigTrain(int len, int paraNum);
int cmdGetSig(int len, int paraNum);
int cmdSettings(int len, int paraNum);
int cmdHelp(int len, int paraNum);
/** cmdList, cmdLen, cmdFunction has correspondence */
const char cmdList[CMD_NUM][10] = { // command list table
{
“train” }
,
{
“load” }
,
{
“clear” }
,
{
“vr” }
,
{
“record” }
,
{
“sigtrain” }
,
{
“getsig” }
,
{
“Settings” }
,
{
“test” }
,
{
“help” }
,
};
const char cmdLen[CMD_NUM]= { // command length
5, // {“train”},
4, // {“load”},
5, // {“clear”},
2, // {“vr”},
6, // {“record”},
8, // {“sigtrain”},
6, // {“getsig”},
8, // {“Settings”},
4, // {“test”},
4, // {“help”}
};
cmd_function_t cmdFunction[CMD_NUM]={ // command handle fuction(function pointer table)
cmdTrain,
cmdLoad,
cmdClear,
cmdVR,
cmdRecord,
cmdSigTrain,
cmdGetSig,
cmdSettings,
cmdTest,
cmdHelp,
};

/***************************************************************************/
/** temprory data */
uint8_t buf[255];
uint8_t records[7]; // save record

void setup(void)
{
myVR.begin(9600);

/** initialize */
Serial.begin(115200);
Serial.println(F(“Elechouse Voice Recognition V3 Module \”train\” sample.”));

printSeperator();
Serial.println(F(“Usage:”));
printSeperator();
printHelp();
printSeperator();
cmd_cnt = 0;
}

void loop(void)
{
int len, paraNum, paraLen, i;

/** receive Serial command */
len = receiveCMD();
if(len>0){
/** check if the received command is valid */
if(!checkCMD(len)){

/** check parameter number of the received command */
paraNum = checkParaNum(len);

/** display the receved command back */
Serial.write(cmd, len);

/** find the first parameter */
paraLen = findPara(len, 1, &paraAddr);

/** compare the received command with command in the list */
for(i=0; i<CMD_NUM; i++){
/** compare command length */
if(paraLen == cmdLen[i]){
/** compare command content */
if( compareCMD(paraAddr, (uint8_t *)cmdList[i], paraLen) == 0 ){
/** call command function */
if( cmdFunction[i](len, paraNum) != 0){
printSeperator();
Serial.println(F(“Command Format Error!”));
printSeperator();
}
break;
}
}
}

/** command is not supported*/
if(i == CMD_NUM){
printSeperator();
Serial.println(F(“Unkonwn command”));
printSeperator();
}
}
else{
/** received command is invalid */
printSeperator();
Serial.println(F(“Command format error”));
printSeperator();
}
}

/** try to receive recognize result */
int ret;
ret = myVR.recognize(buf, 50);
if(ret>0){
/** voice recognized, print result */
printVR(buf);
}
}

/**
* @brief receive command from Serial.
* @param NONE.
* @retval command length, if no command receive return -1.
*/
int receiveCMD()
{
int ret;
int len;
unsigned long start_millis;
start_millis = millis();
while(1){
ret = Serial.read();
if(ret>0){
start_millis = millis();
cmd[cmd_cnt] = ret;
if(cmd[cmd_cnt] == ‘\n’){
len = cmd_cnt+1;
cmd_cnt = 0;
return len;
}
cmd_cnt++;
if(cmd_cnt == CMD_BUF_LEN){
cmd_cnt = 0;
return -1;
}
}

if(millis() – start_millis > 100){
cmd_cnt = 0;
return -1;
}
}
}

/**
* @brief compare two commands, case insensitive.
* @param para1 –> command buffer 1
* para2 –> command buffer 2
* len –> buffer length
* @retval 0 –> equal
* -1 –> unequal
*/
int compareCMD(uint8_t *para1 , uint8_t *para2, int len)
{
int i;
uint8_t res;
for(i=0; i<len; i++){
res = para2[i] – para1[i];
if(res != 0 && res != 0x20){
res = para1[i] – para2[i];
if(res != 0 && res != 0x20){
return -1;
}
}
}
return 0;
}

/**
* @brief Check command format.
* @param len –> command length
* @retval 0 –> command is valid
* -1 –> command is invalid
*/
int checkCMD(int len)
{
int i;
for(i=0; i<len; i++){
if(cmd[i] > 0x1F && cmd[i] < 0x7F){

}
else if(cmd[i] == ‘\t’ || cmd[i] == ‘ ‘ || cmd[i] == ‘\r’ || cmd[i] == ‘\n’){

}
else{
return -1;
}
}
return 0;
}

/**
* @brief Check the number of parameters in the command
* @param len –> command length
* @retval number of parameters
*/
int checkParaNum(int len)
{
int cnt=0, i;
for(i=0; i<len; ){
if(cmd[i]!=’\t’ && cmd[i]!=’ ‘ && cmd[i] != ‘\r’ && cmd[i] != ‘\n’){
cnt++;
while(cmd[i] != ‘\t’ && cmd[i] != ‘ ‘ && cmd[i] != ‘\r’ && cmd[i] != ‘\n’){
i++;
}
}
i++;
}
return cnt;
}

/**
* @brief Find the specified parameter.
* @param len –> command length
* paraIndex –> parameter index
* addr –> return value. position of the parameter
* @retval length of specified parameter
*/
int findPara(int len, int paraIndex, uint8_t **addr)
{
int cnt=0, i, paraLen;
uint8_t dt;
for(i=0; i<len; ){
dt = cmd[i];
if(dt!=’\t’ && dt!=’ ‘){
cnt++;
if(paraIndex == cnt){
*addr = cmd+i;
paraLen = 0;
while(cmd[i] != ‘\t’ && cmd[i] != ‘ ‘ && cmd[i] != ‘\r’ && cmd[i] != ‘\n’){
i++;
paraLen++;
}
return paraLen;
}
else{
while(cmd[i] != ‘\t’ && cmd[i] != ‘ ‘ && cmd[i] != ‘\r’ && cmd[i] != ‘\n’){
i++;
}
}
}
else{
i++;
}
}
return -1;
}

int cmdHelp(int len, int paraNum)
{
if(paraNum != 1){
return -1;
}
printSeperator();
printHelp();
printSeperator();
return 0;
}

/**
* @brief Handle “train” command
* @param len –> command length
* paraNum –> number of parameters
* @retval 0 –> success
* -1 –> Command format error
*/
int cmdTrain(int len, int paraNum)
{
int i, ret;
if(paraNum < 2 || paraNum > 8 ){
return -1;
}

for(i=2; i<=paraNum; i++){
findPara(len, i, &paraAddr);
records[i-2] = atoi((char *)paraAddr);
if(records[i-2] == 0 && *paraAddr != ‘0’){
return -1;
}
}
printSeperator();
ret = myVR.train(records, paraNum-1, buf);
// ret = myVR.train(records, paraNum-1);
if(ret >= 0){
printTrain(buf, ret);
}
else if(ret == -1){
Serial.println(F(“Train failed.”));
}
else if(ret == -2){
Serial.println(F(“Train Timeout.”));
}
printSeperator();
return 0;
}

/**
* @brief Handle “load” command
* @param len –> command length
* paraNum –> number of parameters
* @retval 0 –> success
* -1 –> Command format error
*/
int cmdLoad(int len, int paraNum)
{
int i, ret;
if(paraNum < 2 || paraNum > 8 ){
return -1;
}

for(i=2; i<=paraNum; i++){
findPara(len, i, &paraAddr);
records[i-2] = atoi((char *)paraAddr);
if(records[i-2] == 0 && *paraAddr != ‘0’){
return -1;
}
}
// myVR.writehex(records, paraNum-1);
ret = myVR.load(records, paraNum-1, buf);
printSeperator();
if(ret >= 0){
printLoad(buf, ret);
}
else{
Serial.println(F(“Load failed or timeout.”));
}
printSeperator();
return 0;
}

/**
* @brief Handle “clear” command
* @param len –> command length
* paraNum –> number of parameters
* @retval 0 –> success
* -1 –> Command format error
*/
int cmdClear(int len, int paraNum)
{
if(paraNum != 1){
return -1;
}
if(myVR.clear() == 0){
printSeperator();
Serial.println(F(“Recognizer cleared.”));
printSeperator();
}
else{
printSeperator();
Serial.println(F(“Clear recognizer failed or timeout.”));
printSeperator();
}
return 0;
}

/**
* @brief Handle “vr” command
* @param len –> command length
* paraNum –> number of parameters
* @retval 0 –> success
* -1 –> Command format error
*/
int cmdVR(int len, int paraNum)
{
int ret;
if(paraNum != 1){
return -1;
}
ret = myVR.checkRecognizer(buf);
if(ret<=0){
printSeperator();
Serial.println(F(“Check recognizer failed or timeout.”));
printSeperator();
return 0;
}
printSeperator();
printCheckRecognizer(buf);
printSeperator();
return 0;
}

/**
* @brief Handle “record” command
* @param len –> command length
* paraNum –> number of parameters
* @retval 0 –> success
* -1 –> Command format error
*/
int cmdRecord(int len, int paraNum)
{
int ret;
if(paraNum == 1){
ret = myVR.checkRecord(buf);
printSeperator();
if(ret>=0){
printCheckRecordAll(buf, ret);
}
else{
Serial.println(F(“Check record failed or timeout.”));
}
printSeperator();
}
else if(paraNum < 9){
for(int i=2; i<=paraNum; i++){
findPara(len, i, &paraAddr);
records[i-2] = atoi((char *)paraAddr);
if(records[i-2] == 0 && *paraAddr != ‘0’){
return -1;
}
}

ret = myVR.checkRecord(buf, records, paraNum-1); // auto clean duplicate records
printSeperator();
if(ret>=0){
printCheckRecord(buf, ret);
}
else{
Serial.println(F(“Check record failed or timeout.”));
}
printSeperator();
}
else{
return -1;
}
return 0;
}

/**
* @brief Handle “sigtrain” command
* @param len –> command length
* paraNum –> number of parameters
* @retval 0 –> success
* -1 –> Command format error
*/
int cmdSigTrain(int len, int paraNum)
{
int ret, sig_len;
uint8_t *lastAddr;
if(paraNum < 2){
return -1;
}

findPara(len, 2, &paraAddr);
records[0] = atoi((char *)paraAddr);
if(records[0] == 0 && *paraAddr != ‘0’){
return -1;
}

findPara(len, 3, &paraAddr);
sig_len = findPara(len, paraNum, &lastAddr);
sig_len +=( (unsigned int)lastAddr – (unsigned int)paraAddr );

printSeperator();
ret = myVR.trainWithSignature(records[0], paraAddr, sig_len, buf);
// ret = myVR.trainWithSignature(records, paraNum-1);
if(ret >= 0){
printSigTrain(buf, ret);
}
else{
Serial.println(F(“Train with signature failed or timeout.”));
}
printSeperator();

return 0;
}

/**
* @brief Handle “getsig” command
* @param len –> command length
* paraNum –> number of parameters
* @retval 0 –> success
* -1 –> Command format error
*/
int cmdGetSig(int len, int paraNum)
{
int ret;
if(paraNum != 2){
return -1;
}

findPara(len, 2, &paraAddr);
records[0] = atoi((char *)paraAddr);
if(records[0] == 0 && *paraAddr != ‘0’){
return -1;
}

ret = myVR.checkSignature(records[0], buf);

printSeperator();
if(ret == 0){
Serial.println(F(“Signature isn’t set.”));
}
else if(ret > 0){
Serial.print(F(“Signature:”));
printSignature(buf, ret);
Serial.println();
}
else{
Serial.println(F(“Get sig error or timeout.”));
}
printSeperator();

return 0;
}

/**
* @brief Handle “test” command
* @param len –> command length
* paraNum –> number of parameters
* @retval 0 –> success
* -1 –> Command format error
*/
int cmdTest(int len, int paraNum)
{
printSeperator();
Serial.println(F(“TEST is not supported.”));
printSeperator();
return 0;
}

int cmdSettings(int len, int paraNum)
{
int ret;
if(paraNum != 1){
return -1;
}
ret = myVR.checkSystemSettings(buf);
if( ret > 0){
printSeperator();
printSystemSettings(buf, ret);
printSeperator();
}
else{
printSeperator();
Serial.println(F(“Check system settings error or timeout”));
printSeperator();
}
return 0;
}

/*****************************************************************************/
/**
* @brief Print signature, if the character is invisible,
* print hexible value instead.
* @param buf –> command length
* len –> number of parameters
*/
void printSignature(uint8_t *buf, int len)
{
int i;
for(i=0; i<len; i++){
if(buf[i]>0x19 && buf[i]<0x7F){
Serial.write(buf[i]);
}
else{
Serial.print(F(“[“));
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(F(“]”));
}
}
}

/**
* @brief Print signature, if the character is invisible,
* print hexible value instead.
* @param buf –> VR module return value when voice is recognized.
* buf[0] –> Group mode(FF: None Group, 0x8n: User, 0x0n:System
* buf[1] –> number of record which is recognized.
* buf[2] –> Recognizer index(position) value of the recognized record.
* buf[3] –> Signature length
* buf[4]~buf[n] –> Signature
*/
void printVR(uint8_t *buf)
{
Serial.println(F(“VR Index\tGroup\tRecordNum\tSignature”));

Serial.print(buf[2], DEC);
Serial.print(F(“\t\t”));

if(buf[0] == 0xFF){
Serial.print(F(“NONE”));
}
else if(buf[0]&0x80){
Serial.print(F(“UG “));
Serial.print(buf[0]&(~0x80), DEC);
}
else{
Serial.print(F(“SG “));
Serial.print(buf[0], DEC);
}
Serial.print(F(“\t”));

Serial.print(buf[1], DEC);
Serial.print(F(“\t\t”));
if(buf[3]>0){
printSignature(buf+4, buf[3]);
}
else{
Serial.print(F(“NONE”));
}
Serial.println(F(“\r\n”));
}

/**
* @brief Print seperator. Print 80 ‘-‘.
*/
void printSeperator()
{
for(int i=0; i<80; i++){
Serial.write(‘-‘);
}
Serial.println();
}

/**
* @brief Print recoginizer status.
* @param buf –> VR module return value when voice is recognized.
* buf[0] –> Number of valid voice records in recognizer
* buf[i+1] –> Record number.(0xFF: Not loaded(Nongroup mode), or not set (Group mode)) (i= 0, 1, … 6)
* buf[8] –> Number of all voice records in recognizer
* buf[9] –> Valid records position indicate.
* buf[10] –> Group mode indicate(FF: None Group, 0x8n: User, 0x0n:System)
*/
void printCheckRecognizer(uint8_t *buf)
{
Serial.print(F(“All voice records in recognizer: “));
Serial.println(buf[8], DEC);
Serial.print(F(“Valid voice records in recognizer: “));
Serial.println(buf[0], DEC);
if(buf[10] == 0xFF){
Serial.println(F(“VR is not in group mode.”));
}
else if(buf[10]&0x80){
Serial.print(F(“VR is in user group mode:”));
Serial.println(buf[10]&0x7F, DEC);
}
else{
Serial.print(F(“VR is in system group mode:”));
Serial.println(buf[10], DEC);
}
Serial.println(F(“VR Index\tRecord\t\tComment”));
for(int i=0; i<7; i++){
Serial.print(i, DEC);
Serial.print(F(“\t\t”));
if(buf[i+1] == 0xFF){
if(buf[10] == 0xFF){
Serial.print(F(“Unloaded\tNONE”));
}
else{
Serial.print(F(“Not Set\t\tNONE”));
}
}
else{
Serial.print(buf[i+1], DEC);
Serial.print(F(“\t\t”));
if(buf[9]&(1<<i)){
Serial.print(F(“Valid”));
}
else{
Serial.print(F(“Untrained”));
}
}

Serial.println();
}
}

/**
* @brief Print record train status.
* @param buf –> Check record command return value
* buf[0] –> Number of checked records
* buf[2i+1] –> Record number.
* buf[2i+2] –> Record train status. (00: untrained, 01: trained, FF: record value out of range)
* (i = 0 ~ buf[0]-1 )
* num –> Number of trained records
*/
void printCheckRecord(uint8_t *buf, int num)
{
Serial.print(F(“Check “));
Serial.print(buf[0], DEC);
Serial.println(F(” records.”));

Serial.print(num, DEC);
if(num>1){
Serial.println(F(” records trained.”));
}
else{
Serial.println(F(” record trained.”));
}

for(int i=0; i<buf[0]*2; i += 2){
Serial.print(buf[i+1], DEC);
Serial.print(F(“\t–>\t”));
switch(buf[i+2]){
case 0x01:
Serial.print(F(“Trained”));
break;
case 0x00:
Serial.print(F(“Untrained”));
break;
case 0xFF:
Serial.print(F(“Record value out of range”));
break;
default:
Serial.print(F(“Unknown Stauts”));
break;
}
Serial.println();
}
}

/**
* @brief Print record train status.
* @param buf –> Check record command return value
* buf[0] –> Number of checked records
* buf[2i+1] –> Record number.
* buf[2i+2] –> Record train status. (00: untrained, 01: trained, FF: record value out of range)
* (i = 0 ~ buf[0]-1 )
* num –> Number of trained records
*/
void printCheckRecordAll(uint8_t *buf, int num)
{
Serial.print(F(“Check 255″));
Serial.println(F(” records.”));

Serial.print(num, DEC);
if(num>1){
Serial.println(F(” records trained.”));
}
else{
Serial.println(F(” record trained.”));
}
myVR.writehex(buf, 255);
for(int i=0; i<255; i++){
if(buf[i] == 0xF0){
continue;
}
Serial.print(i, DEC);
Serial.print(F(“\t–>\t”));
switch(buf[i]){
case 0x01:
Serial.print(F(“Trained”));
break;
case 0x00:
Serial.print(F(“Untrained”));
break;
case 0xFF:
Serial.print(F(“Record value out of range”));
break;
default:
Serial.print(F(“Unknown Stauts”));
break;
}
Serial.println();
}
}

/**
* @brief Print check user group result.
* @param buf –> Check record command return value
* buf[8i] –> group number.
* buf[8i+1] –> group position 0 status.
* buf[8i+2] –> group position 1 status.
* … …
* buf[8i+6] –> group position 5 status.
* buf[8i+7] –> group position 6 status.
* (i = 0 ~ len)
* len –> number of checked groups
*/
void printUserGroup(uint8_t *buf, int len)
{
int i, j;
Serial.println(F(“Check User Group:”));
for(i=0; i<len; i++){
Serial.print(F(“Group:”));
Serial.println(buf[8*i]);
for(j=0; j<7; j++){
if(buf[8*i+1+j] == 0xFF){
Serial.print(F(“NONE\t”));
}
else{
Serial.print(buf[8*i+1+j], DEC);
Serial.print(F(“\t”));
}
}
Serial.println();
}
}

/**
* @brief Print “load” command return value.
* @param buf –> “load” command return value
* buf[0] –> number of records which are load successfully.
* buf[2i+1] –> record number
* buf[2i+2] –> record load status.
* 00 –> Loaded
* FC –> Record already in recognizer
* FD –> Recognizer full
* FE –> Record untrained
* FF –> Value out of range”
* (i = 0 ~ (len-1)/2 )
* len –> length of buf
*/
void printLoad(uint8_t *buf, uint8_t len)
{
if(len == 0){
Serial.println(F(“Load Successfully.”));
return;
}
else{
Serial.print(F(“Load success: “));
Serial.println(buf[0], DEC);
}
for(int i=0; i<len-1; i += 2){
Serial.print(F(“Record “));
Serial.print(buf[i+1], DEC);
Serial.print(F(“\t”));
switch(buf[i+2]){
case 0:
Serial.println(F(“Loaded”));
break;
case 0xFC:
Serial.println(F(“Record already in recognizer”));
break;
case 0xFD:
Serial.println(F(“Recognizer full”));
break;
case 0xFE:
Serial.println(F(“Record untrained”));
break;
case 0xFF:
Serial.println(F(“Value out of range”));
break;
default:
Serial.println(F(“Unknown status”));
break;
}
}
}

/**
* @brief Print “train” command return value.
* @param buf –> “train” command return value
* buf[0] –> number of records which are trained successfully.
* buf[2i+1] –> record number
* buf[2i+2] –> record train status.
* 00 –> Trained
* FE –> Train Time Out
* FF –> Value out of range”
* (i = 0 ~ len-1 )
* len –> length of buf
*/
void printTrain(uint8_t *buf, uint8_t len)
{
if(len == 0){
Serial.println(F(“Train Finish.”));
return;
}
else{
Serial.print(F(“Train success: “));
Serial.println(buf[0], DEC);
}
for(int i=0; i<len-1; i += 2){
Serial.print(F(“Record “));
Serial.print(buf[i+1], DEC);
Serial.print(F(“\t”));
switch(buf[i+2]){
case 0:
Serial.println(F(“Trained”));
break;
case 0xFE:
Serial.println(F(“Train Time Out”));
break;
case 0xFF:
Serial.println(F(“Value out of range”));
break;
default:
Serial.print(F(“Unknown status “));
Serial.println(buf[i+2], HEX);
break;
}
}
}

/**
* @brief Print “sigtrain” command return value.
* @param buf –> “sigtrain” command return value
* buf[0] –> number of records which are trained successfully.
* buf[1] –> record number
* buf[2] –> record train status.
* 00 –> Trained
* F0 –> Trained, signature truncate
* FE –> Train Time Out
* FF –> Value out of range”
* buf[3] ~ buf[len-1] –> Signature.
* len –> length of buf
*/
void printSigTrain(uint8_t *buf, uint8_t len)
{
if(len == 0){
Serial.println(F(“Train With Signature Finish.”));
return;
}
else{
Serial.print(F(“Success: “));
Serial.println(buf[0], DEC);
}
Serial.print(F(“Record “));
Serial.print(buf[1], DEC);
Serial.print(F(“\t”));
switch(buf[2]){
case 0:
Serial.println(F(“Trained”));
break;
case 0xF0:
Serial.println(F(“Trained, signature truncate”));
break;
case 0xFE:
Serial.println(F(“Train Time Out”));
break;
case 0xFF:
Serial.println(F(“Value out of range”));
break;
default:
Serial.print(F(“Unknown status “));
Serial.println(buf[2], HEX);
break;
}
Serial.print(F(“SIG: “));
Serial.write(buf+3, len-3);
Serial.println();
}

/**
* @brief Print “settings” command return value.
* @param buf –> “settings” command return value
* buf[0] –> number of records which are trained successfully.
* buf[1] –> record number
* buf[2] –> record train status.
* 00 –> Trained
* F0 –> Trained, signature truncate
* FE –> Train Time Out
* FF –> Value out of range”
* buf[3] ~ buf[len-1] –> Signature.
* len –> length of buf
*/

const unsigned int io_pw_tab[16]={
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 75, 100, 200, 300, 400, 500, 1000
};

void printSystemSettings(uint8_t *buf, int len)
{

switch(buf[0]){
case 0:
case 3:
Serial.println(F(“Baud rate: 9600”));
break;
case 1:
Serial.println(F(“Baud rate: 2400”));
break;
case 2:
Serial.println(F(“Baud rate: 4800”));
break;
case 4:
Serial.println(F(“Baud rate: 19200”));
break;
case 5:
Serial.println(F(“Baud rate: 38400”));
break;
default:
Serial.println(F(“Baud rate: UNKONOWN”));
break;
}

switch(buf[1]){
case 0:
case 0xFF:
Serial.println(F(“Outpu IO Mode: Pulse”));
break;
case 1:
Serial.println(F(“Outpu IO Mode: Toggle”));
break;
case 2:
Serial.println(F(“Outpu IO Mode: Clear(When recognized) “));
break;
case 3:
Serial.println(F(“Outpu IO Mode: Set(When recognized)”));
break;
default:
Serial.println(F(“Output IO Mode: UNKONOWN”));
break;
}

if(buf[2] > 15){
Serial.println(F(“Pulse width: UNKONOWN”));
}
else{
Serial.print(F(“Pulse Width: “));
Serial.print(io_pw_tab[buf[2]], DEC);
Serial.println(F(“ms”));
}

if(buf[3] == 0 || buf[3] == 0xFF){
Serial.println(F(“Auto Load: disable”));
}
else{
Serial.println(F(“Auto Load: enable”));
}

switch(buf[4]){
case 0:
case 0xFF:
Serial.println(F(“Group control by external IO: disabled”));
break;
case 1:
Serial.println(F(“Group control by external IO: system group selected”));
break;
case 2:
Serial.println(F(“Group control by external IO: user group selected”));
break;
default:
Serial.println(F(“Group control by external IO: UNKNOWN STATUS”));
break;
}
}

void printHelp(void)
{
Serial.println(F(“COMMAND FORMAT EXAMPLE Comment”));
printSeperator();
// Serial.println(F(“————————————————————————————————————–“));
Serial.println(F(“train train (r0) (r1)… train 0 2 45 Train records”));
Serial.println(F(“load load (r0) (r1) … load 0 51 2 3 Load records”));
Serial.println(F(“clear clear clear remove all records in Recognizer”));
Serial.println(F(“record record / record (r0) (r1)… record / record 0 79 Check record train status”));
Serial.println(F(“vr vr vr Check recognizer status”));
Serial.println(F(“getsig getsig (r) getsig 0 Get signature of record (r)”));
Serial.println(F(“sigtrain sigtrain (r) (sig) sigtrain 0 ZERO Train one record(r) with signature(sig)”));
Serial.println(F(“settings settings settings Check current system settings”));
Serial.println(F(“help help help print this message”));
}

sau khi khai báo ta cho chạy code trên và nhấn lệnh “sigtrain 0 on“, chờ hệ thống báo “Speak now” thì ta nói “on”, hệ thống sẽ bắt ta lập lại lần nữa bằng lệnh “Speak again“. Sau khi hệ thống báo đã ghi nhận xong thì ta tiếp tục dùng “sigtrain 1 off” và tiếp tục khai báo lện “off”. Lập lại lần nữa cho lệnh “sigtrain 2 play” để khởi động lệnh phát âm thanh thừ thẻ nhớ ra loa.

Sau đó ta mở  chương trình mới và thêm code chính này vào. Nhớ chuẩn bị các thư viện bênh dưới.

 1. Thư viện cần thiết:

  Bạn có thể cài đặt các thư viện này thông qua Arduino Library Manager. tải file âm thanh tại đây haiteo.wav

 2. Code Arduino:

  cpp

  #include <SoftwareSerial.h>
  #include "VoiceRecognitionV3.h"
  #include <SD.h>
  #define SD_ChipSelectPin 10 // Chân sử dụng cho SD card, thường là chân 10
  #include <TMRpcm.h>
  #include <SPI.h>
  TMRpcm tmrpcm;
  unsigned long time = 0;// Kết nối mô-đun nhận dạng giọng nói
  VR myVR(2, 3); // 2:RX 3:TX, bạn có thể chọn chân yêu thích của mình.uint8_t records[7]; // lưu trữ bản ghi
  uint8_t buf[64];int led = 6;#define onRecord (0)
  #define offRecord (1)
  #define playRecord (2) // Thêm lựa chọn mới

  void printSignature(uint8_t *buf, int len) {
  int i;
  for (i = 0; i < len; i++) {
  if (buf[i] > 0x19 && buf[i] < 0x7F) {
  Serial.write(buf[i]);
  } else {
  Serial.print(“[“);
  Serial.print(buf[i], HEX);
  Serial.print(“]”);
  }
  }
  }

  void printVR(uint8_t *buf) {
  Serial.println(“VR Index\tGroup\tRecordNum\tSignature”);

  Serial.print(buf[2], DEC);
  Serial.print(“\t\t”);

  if (buf[0] == 0xFF) {
  Serial.print(“NONE”);
  } else if (buf[0] & 0x80) {
  Serial.print(“UG “);
  Serial.print(buf[0] & (~0x80), DEC);
  } else {
  Serial.print(“SG “);
  Serial.print(buf[0], DEC);
  }
  Serial.print(“\t”);

  Serial.print(buf[1], DEC);
  Serial.print(“\t\t”);
  if (buf[3] > 0) {
  printSignature(buf + 4, buf[3]);
  } else {
  Serial.print(“NONE”);
  }
  Serial.println(“\r\n”);
  }

  void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(“Elechouse Voice Recognition V3 Module\r\nControl LED sample”);

  // Khởi tạo TMRpcm
  tmrpcm.speakerPin = 9; //5,6,11 hoặc 46 trên Mega, 9 trên Uno, Nano
  if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) {
  Serial.println(“SD card initialization failed!”);
  return;
  } else {
  Serial.println(“SD card is ready.”);
  }

  // Bắt đầu module VR
  myVR.begin(9600);

  pinMode(led, OUTPUT);

  if (myVR.clear() == 0) {
  Serial.println(“Recognizer cleared.”);
  } else {
  Serial.println(“Not find VoiceRecognitionModule.”);
  Serial.println(“Please check connection and restart Arduino.”);
  while (1);
  }

  if (myVR.load((uint8_t)onRecord) >= 0) {
  Serial.println(“onRecord loaded”);
  }

  if (myVR.load((uint8_t)offRecord) >= 0) {
  Serial.println(“offRecord loaded”);
  }

  if (myVR.load((uint8_t)playRecord) >= 0) { // Nạp lựa chọn mới
  Serial.println(“playRecord loaded”);
  }
  }

  void loop() {
  int ret;
  ret = myVR.recognize(buf, 50);
  if (ret > 0) {
  switch (buf[1]) {
  case onRecord:
  /** Bật đèn LED */
  digitalWrite(led, HIGH);
  break;
  case offRecord:
  /** Tắt đèn LED */
  digitalWrite(led, LOW);
  break;
  case playRecord:
  /** Phát âm thanh */
  tmrpcm.play(“haiteo.wav”);
  break;
  default:
  Serial.println(“Record function undefined”);
  break;
  }
  /** Giọng nói đã được nhận dạng */
  printVR(buf);
  }
  }

  Hướng Dẫn Sử Dụng

  1. Chuẩn bị file âm thanh:
   • Tạo file âm thanh “haiteo.wav” và lưu vào thẻ nhớ SD.
  2. Upload Code lên Arduino:
   • Kết nối Arduino với máy tính, mở Arduino IDE và upload code lên Arduino.
  3. Thực hiện lệnh bằng giọng nói:
   • Sau khi upload thành công, module VoiceRecognitionV3 sẽ lắng nghe các lệnh giọng nói của bạn. Bạn có thể thử nói các lệnh đã được nạp trước đó như:
    • “on” để bật đèn LED.
    • “off” để tắt đèn LED.
    • “play” để phát âm thanh từ thẻ nhớ.

  Lời Kết

  Bằng cách làm theo hướng dẫn này, bạn có thể sử dụng module VoiceRecognitionV3 để điều khiển thiết bị bằng giọng nói và phát âm thanh từ thẻ nhớ SD. Điều này mở ra nhiều khả năng thú vị cho các dự án tự động hóa và tương tác thông minh hơn với các thiết bị của bạn. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Comment

nâng mũi